• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái.
 

 

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ VH - NT - DL

Địa chỉ: Tầng 2 khu nhà C

Điện thoại: 0293 852213
Giám đốc: Th.s Hoàng Thị Vân Mai

Điện thoại: 0982 428 189

 

 1. Nhiệm vụ:

     a. Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ  sơ cấp nghề và dạy nghề từ 1- 3 tháng nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành một nghề đơn giản hoặc năng lực thực hành một số công việc của một số nghề, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều liện cho họ có năng lực tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

     b. Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề đối với ngành nghề được phép đào tạo. Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục tập quán, pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của người Việt Nam vào chương trình dạy nghề khi tổ chức dạy nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

     c. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề.

     d. Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra, cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, chứng chỉ nghề theo qui định hiện hành.

     đ. Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của Trung tâm đủ về số lượng, phù hợp với ngành nghề, quy mô đào tạo theo tiêu chuẩn của pháp luật.

     e. Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề.

     g. Thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo qui định của pháp luật.

     h. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề; tổ chức cho người học nghề thăm quan, thực tập tại doanh nghiệp.

     i. Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội.

     k. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, ứng dụng khoa học công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính.

     l. Quản lý, sủ dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền giao.

2. Quyền hạn:

     a. Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển dạy nghề và quy hoạch mạng lưới các trung tâm dạy nghề của tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

     b. Tổ chức đào tạo các chương trình dạy nghề thường xuyên theo quy định của pháp luật.

     c. Được liên doanh, liên kết hoạt động dạy nghề với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong  nước và tỏ chức cá nhân nước ngoài để tổ chức đào tạo, bổ túc và bồi túc và bồi dưỡng nghề theo quy định của pháp luật.

     d. Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động dạy nghề.

     đ. Được thành lập doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, kinh doanh và cung ứng dịch vụ theo cơ cấu tổ chức trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

     e. Được sử dụng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ, kinh tế để đầu tư xây dụng cơ sở vật chất của Trung tâm, chi cho các hoạt động dạy nghề và bổ sung nguồn tài chính của Trung tâm.

     g. Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định hiện hành.