• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái.
 

 

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

 

Địa chỉ: Tầng 1 khu hiệu bộ

Số điện thoại: 02163 852 648

E-mail:  truongvhntdlyb@gmail.com

 Trưởng Phòng: Đào Thị Sinh
Điện thoại: 0916349384


 

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

 - Xây dựng và tổ chức bộ máy, biên chế, quy hoạch, cử cán bộ đi đào tạo dài hạn, ngắn hạn, bồi dưỡng tập huấn, chuyên môn, bố trí, sử dụng cán bộ, giáo viên. Cùng các phòng liên quan thực hiện quyền lợi, chế độ chính sách cán bộ giáo viên. Quản lý hồ sơ cán bộ giáo viên và lưu trữ tài liệu theo quy định của UBND tỉnh

          - Thực hiện các mối giao tiếp, đối nội, đối ngoại, chủ động giải quyết các vấn đề có liên quan đến nhà trường.

            - Quản lý cơ sở vật chất và tài sản nhà trường. Chỉ đạo Tổ công tác HSSV quản lý và duy trì chặt chẽ về an ninh trật tự, an toàn cơ quan, giáo dục chính trị tư tưởng thông qua các tuần sinh hoạt công dân hàng năm; quản lý HSSV nội, ngoại trú; công tác về sinh môi trường, y tế học đường, phòng, chống các tệ nạn xã hội liên quan đến HSSV nhà trường.

            - Tổng hợp, báo cáo, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ, lễ tân, in và phát hành các loại văn bản hành chính.

            - Tham gia Ban quản lý xây dựng cơ bản của nhà trường. Quản lý phòng học, lớp học theo kế hoạch lên lớp của Phòng Đào tạo và Khoa học (trừ phòng học chuyên biệt)

            - Quản lý cán bộ nhân viên thuộc phòng. Xây dựng phòng thành “Đơn vị thi đua” thuộc trường.