• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái.
 

 

 KHOA: KIẾN THỨC CƠ BẢN

  Địa chỉ: Tầng 1- Khu hiệu bộ

Số đện thoại: .... -  Email: khoaktcb@gmail.com

Trưởng Khoa: Nguyễn Thị Khánh Hòa
Điện thoại: 0982 914 931

 

 

 

(ảnh) 

Giảng viên: Đặng Thi Loan

DĐ: 0915 247 991

 

1. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn:

    - Triển khai kế hoạch tổ chức giảng dạy các môn chính trị và các môn chung theo kế hoạch đào tạo của nhà trường.

    - Tham gia công tác tuyển sinh nghiên cứu khoa học, dự các hội thảo, tập huấn, sinh hoạt chuyên ngành trong và ngoài tỉnh.

    - Tham gia các sinh hoạt chính trị, đối ngoại, giáo dục pháp luật, an ninh quốc phòng, hoạt động thể dục thể thao theo kế hoạch của nhà trường.

    - Quản lý chặt chẽ và sử dụng đúng quy định tài sản và các thiết bị phương tiện dạy học chuyên ngành thuộc khoa. Quản lý và xây dựng khoa thành “Đơn vị thi đua” thuộc trường.

2. Tổ chức:

   - Khoa có các nhóm bộ môn: Nhóm bộ môn Chính trị, Nhóm bộ môn chung. Trưởng nhóm bộ môn do Hiệu trưởng bổ nhiệm. Tổ trưởng bộ môn do Trưởng khoa chỉ định.

    - Lãnh đạo khoa: 01 Trưởng khoa và 01 phó khoa. Trưởng khoa (hoặc quyền trưởng khoa) chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ nhiệm vụ được giao và tài sản thuộc khoa ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đồng thời phụ trách một phần việc do lãnh đạo khoa phân công. Trưởng khoa là thủ trưởng đơn vị trực thuộc trường.

 

    - Chỉ tiêu giảng viên: Do Hiệu trưởng xem xét quyết định.