• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái.
 

 

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH YÊN BÁI                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      ĐU TRƯỜNG CAO ĐẲNGVĂN HÓA

            NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH                                              Yên Bái; ngày 22  tháng  5  năm 2015

                       Số:       -NQ/ĐU     

 

 

 

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phân công nhiệm vụ các ủy viên trong Ban chấp hành

Đảng bộ trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Yên Bái

Khóa XV nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ quy định 97-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư TW Đảng khóa IX qui định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng trong các đơn vị sự nghiệp;

 Căn cứ Quyết định số 1985QĐ/ĐU ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Yên bái về việc chuẩn y kết quả bầu cử Ban chấp hành và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Yên Bái Khóa XV nhiệm kỳ 2015 - 2020;

Căn cứ Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Yên Bái khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020;

Ngày      tháng       năm 2015 BCH Đảng bộ trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Yên Bái họp quyết định phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên trong BCH, cụ thể như sau:

1/ Đồng chí Nguyễn Văn Kim – Bí thư Đảng bộ – Phó Hiệu trưởng:

- Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo chung các mặt hoạt động của Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc. Duy trì hoạt động của Đảng bộ.

- Chủ tài khoản của Đảng bộ.

- Phụ trách công tác tư tưởng chính trị, bảo vệ nội bộ, phòng chống tham nhũng.

- Chỉ đạo công tác tổ chức, xây dựng Đảng, công tác Thi đua khen thưởng.

- Chỉ đạo xây dựng và ký các Quyết định, Nghị quyết, Quyết nghị, Báo cáo, công văn của Đảng bộ.

2/ Đồng chí Vũ Thị Bích Nga – Phó Bí thư Đảng Bộ, Chủ nhiệm UBKT đảng ủy – Hiệu trưởng:

- Phụ trách công tác chính quyền, theo dõi tình hình thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan.

- Ký các văn bản, điều hành hoạt động của Đảng bộ và các Chi bộ khi được Bí thư ủy quyền.

- Chỉ đạo, triển khai công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy.

- Chỉ đạo và theo dõi hoạt động của công tác đoàn thể.

            3/ Đồng chí Nguyễn Sinh Phúc – Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng:

- Chỉ đạo công tác Đào tạo – Khoa học.

- Triển khai công tác Kiểm tra giám sát Đảng ủy, thực hiện báo cáo chuyên đề.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực Đảng ủy.

4/ Đồng chí Đào Thị Sinh – UV.BCH:

- Trực tiếp lãnh chỉ đạo hoạt động Chi bộ Văn phòng.

- Phụ trách công tác Đảng vụ, công tác tổ chức đảng, phát triển đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên.

- Phụ trách công tác tài chính đảng.

- Thực hiện báo cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực Đảng ủy.

5/ Đồng chí Vũ Thị Việt Hiếu – UV.BCH:

- Trực tiếp lãnh chỉ đạo hoạt động Chi bộ Đào tạo tổng hợp.

- Triển khai công tác đào tạo khoa học.

- Xây dựng và thực hiện các báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực được giao.

- Thư ký ghi Nghị quyết Đảng bộ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực Đảng ủy.

 6/ Đồng chí Hứa Quang Chiến – UV.BCH

- Trực tiếp lãnh chỉ đạo hoạt động Chi bộ Đào tạo Nghệ thuật.

- Phụ trách hoạt động phong trào Văn hóa Văn nghệ thể thao. Triển khai xây dựng các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị.

- Thực hiện các báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực Đảng ủy.

7/ Đồng chí Hoàng Thị Vân Mai – UV.BCH

- Phụ trách công tác Tuyên giáo và làm báo cáo viên của Đảng ủy.

- Xây dựng nội dung tuyên truyền, phát động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

- Trực tiếp giúp Thường trực Đảng ủy xây dựng dự thảo Chương trình hành động, thực hiện báo cáo, công văn (Trừ các báo cáo chuyên đề)

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực Đảng ủy.

Các đồng chí ủy viên BCH chủ động xây dựng chương trình, kế họach để thực hiện theo cương vị công tác và nhiệm vụ được phân công.

Văn bản về việc phân công nhiệm vụ ủy viên BCH Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Yên Bái trước đây không còn hiệu lực.

 

Nơi nhận:                                                                                                 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

- ĐU Khối (BC);

- Thành viên BCH ĐU;

- Lưu TC Đảng;