• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái.
 
Quy chế tuyển sinh năm 2020
Ngày xuất bản: 05/05/2020 3:09:00 CH

 

UBND TỈNH YÊN BÁI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH

 
 

 


Số: 43 /QĐ-VHNTDL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


            Yên Bái, ngày  27 tháng  3  năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tuyển sinh năm 2020

 
 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH YÊN BÁI

 

         

 

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội ban hành Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 1135/QĐ-UB ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái (CĐVHNT&DL);

 

            Căn cứ Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2020 cho trường CĐVHNT&DL Yên Bái;

  Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo- Khoa học.

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Ban hành theo Quyết định này Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2020 của trường CĐVHNT&DL Yên Bái.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng tuyển sinh Nhà trường, các đơn vị Phòng, Khoa có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT, ĐT;

    HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

 

     Vũ Thị Bích Nga