Quyết định Về việc ban hành Quy chế thi đua – khen thưởng

UBND TỈNH YÊN BÁI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ
NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH

Số:         / QĐ-VHNTDL-TĐKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                             Yên Bái, ngày    tháng     năm 2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế thi đua – khen thưởng

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 30/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết hướng hẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Điều lệ Tr­ường Cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thi đua – khen thưởng của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bị bãi bỏ.

          Điều 3. Các ông bà Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng các bộ phận và toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                         HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Ban TĐ-KT tỉnh;
- Điều 3 (T/h);
- Lưu VT, TT TĐKT                                                                                  Hà Lâm Kỳ

 


TRA CỨU THÔNG TINKết nối website
 

 

số lượt truy cập

Số lần xem bài viết : 1327960

Thời tiết


Bản quyền thuộc: Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái
Địa chỉ: Tổ 9B - Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 029 3 852 648 - Fax: 029 3 852 648 - Email: cvy@moet.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: Hiệu trưởng nhà trường
Thiết kế: Tổ Công nghệ thông tin