• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái.
 
Giấy xác nhận HS,SV
Ngày xuất bản: 10/05/2018 8:54:00 SA

 

UBND TỈNH YÊN BÁI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA

NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH YÊN BÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

 

 

       Yên Bái ngày     tháng     năm 201...

 

 

 

GIẤY XÁC NHẬN

 

Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái

Xác nhận anh/chị:..........................................................................................

Hiện là học sinh năm thứ ............. Học kỳ:..........Năm học..........................

lớp........................... khoa ……………… khóa học.........................thời gian khóa học.........(năm) hệ đào tạo ........................ của nhà trường.

Kỷ luật: ...................................................... (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có).

                                                           

                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                                           Lê Thị Thanh Nga