• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái.
 
ĐƠN XIN PHÉP RA NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
Ngày xuất bản: 10/05/2018 8:57:00 SA

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

ĐƠN XIN PHÉP RA NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

Kính gửi: - Phòng Công tác chính trị học sinh sinh viên

             - Giáo viên chủ nhiệm lớp:..................... ............................................

 

- Tên em là:…………………………………………..; Sinh ngày………………..........

- Học sinh, sinh viên lớp:............. ....................................; Khóa:.......................................

- Hiện đang ở phòng............- KTX Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái.

- Em viết đơn này xin phép được ra ngoài nhà trường từ .......giờ.......phút ngày.........tháng ........năm 2018 đến.......giờ........phút ngày........tháng........ năm 201...

- Lý do em xin ra ngoài KTX: ...........................................................................................

- Trong thời gian em ở ngoài phạm vi quản lý của nhà Trường, em xin chịu trách nhiệm về bản thân và những việc làm của mình trước nhà trương và pháp luật.

                                                                         Yên Bái, ngày...... tháng..... năm 201..

Phòng CT CT HSSV

Xác nhận của GVCN

 

Người viết đơn

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN PHÉP RA NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

Kính gửi: - Phòng Công tác chính trị học sinh sinh viên

             - Giáo viên chủ nhiệm lớp:..................... .........................................

 

- Tên em là:…………………………………………..; Sinh ngày………………..........

- Học sinh, sinh viên lớp:......................................; Khóa:..........................................

- Hiện đang ở phòng..............- KTX Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái.

- Em viết đơn này xin phép được ra ngoài nhà trường từ .......giờ.......phút ngày.........tháng ........năm 2018 đến.......giờ........phút ngày........tháng........ năm 201..

- Lý do em xin ra ngoài KTX: ............................................................................................

- Trong thời gian em ở ngoài phạm vi quản lý của nhà Trường, em xin chịu trách nhiệm về bản thân và những việc làm của mình trước nhà trương và pháp luật.

                                                                        Yên Bái, ngày...... tháng..... năm 201..

Phòng CT CT HSSV

Xác nhận của GVCN

Người viết đơn